IJzersterk interieur design
Op maat gemaakt
Houten en metalen kasten op maat
Telefoon: 020 - 468 88 86
facebook transvormfacebook transvorm

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Transvorm Systeem Design B.V.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33.252.853

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
1.a. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf;
1.b. consument: de afnemer die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf;
2. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten;
3. opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Transvorm en de afnemer waarop Transvorm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Transvorm, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De voorwaarden van de afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Transvorm om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Transvorm is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn voor de consument inclusief BTW en voor de zakelijke afnemer exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan gerelateerde maten en eventueel door Transvorm gedane metingen. De afnemer is verplicht Transvorm te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Transvorm zijn zo nauwkeurig mogelijk.
4. Tenzij anders uit de offerte blijkt is niet in de offerte begrepen: electriciëns-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk en het vlak en schoonmaken van vloeren.
5. Transvorm kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Transvorm daaraan niet gebonden.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Transvorm niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
9. Transvorm behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen, afkomstig van Transvorm en/of de afnemer. Zij dienen op eerste verzoek van Transvorm onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Transvorm ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Transvorm behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, waarvan het intellectuele eigendom bij Transvorm berust, voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 4 De overeenkomst
1. De aanbetaling a. Transvorm is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom bij consumenten en tot een maximum van 30% van de koopsom bij zakelijke afnemers.
2. Prijswijziging
a.Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
b.Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van 3 maanden zijn voor risico van de afnemer. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
c.Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, etc.
3. Eigendomsvoorbehoud Transvorm blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Transvorm gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
5. Aansprakelijkheid Transvorm is aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien en zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar het bedrag voor de schade vergoed in het betreffende geval.

Artikel 5 – De levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. Indien Transvorm gegevens behoeft van de afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Transvorm ter beschikking heeft gesteld.
2. Bij overschrijding van de levertijd wordt Transvorm een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.

Artikel 6 – De op/aflevering
1. De afnemer draagt zorg voor: - de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; - de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; - ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; - in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien afnemer hiervan in gebreke blijft, worden de extra gemaakte kosten in rekening bij de afnemer gebracht.
2.a. De afnemer stelt Transvorm op de hoogte indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. De kosten van deze bijzondere hulpmiddelen zijn voor rekening en risico van de afnemer.
3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 – De opslag van goederen
1. In geval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, is Transvorm gerechtigd nakoming van de overeenkomst te vorderen en opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2 Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal Transvorm de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten en eventuele verdere kosten.
3. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is Transvorm gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Transvorm verschuldigd was geweest, tenzij Transvorm kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens Transvorm hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
4. Het risico van de brand en beschadiging zijn voor risico van de afnemer.

Artikel 8 – Het vervoer en beschadiging bij aflevering
1. In de overeenkomst kan het vervoer van de gekochte goederen door Transvorm worden overeengekomen, die dan het risico van beschadiging en verlies draagt.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij Transvorm melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 9 – De betaling
1. koop en verkoop a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij levering, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien Transvorm een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is Transvorm gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Transvorm vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van 1% per maand over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt Transvorm aan de afnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
e. Transvorm is na verloop van de in lid 1 c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Transvorm derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten bedrage van 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van  50,-- voor rekening van de afnemer alsmede een rente van 1% per maand over het nog onbetaalde factuurbedrag.

Artikel 10 – Extra kosten, meerwerk en/of minder werk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk wordt verrekend op basis van het bij Transvorm geldende uurtarief. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 11 – De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Transvorm bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan Transvorm de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – De garantie
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan Transvorm niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: - tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, exclusief bijkomende kosten zoals vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Transvorm; - na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging exclusief bijkomende kosten zoals vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Transvorm; Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
4. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.
5. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
6. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 13 – Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Transvorm slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een schriftelijk omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van Transvorm in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 14 – Nederlands recht en geschillen
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Transvorm is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Transvorm het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.